Start Moje publikacje Publikacje o organizacjach międzynarodowych Czasopisma Materiały dydaktyczne Komunikaty Kontakt
MON
Strony internetowe: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Groszek
BBN
RCB
MSZ
ISM
CSM
CIE
Siły Zbrojne RP Uczelnie
Bezpieczeństwo, tak jak sprawiedliwość, szczęście czy miłość, jest  pojęciem powszechnie zrozumiałym, choć jak dotąd jednoznacznie nie  zdefiniowanym, ponieważ zawiera duży ładunek odniesień subiektywnych. Może być ono postrzegane z różnych punktów widzenia, np.:  profesjonalnego, sytuacyjnego czy osobistego.   Przedstawiciele każdego zawodu postrzegają bezpieczeństwo w  kategoriach ich zakresu odpowiedzialności i doświadczeń. Inaczej widzi je  żołnierz, policjant, biznesmen, strażak, rolnik, kolejarz, pilot, kierowca  autobusu czy np. nauczyciel.   Postrzeganie bezpieczeństwa w kategoriach sytuacyjnych dotyczy  wszystkich ludzi bez względu na zawód i wykształcenie i zależy wyłącznie  od sytuacji, w jakiej przebywa dana osoba czy społeczeństwo.  Osobiste pojmowanie bezpieczeństwa zależy od wieku, wiedzy,  doświadczenia, wyobraźni, pozycji i akceptacji społecznej. Każdy człowiek  chce być bezpieczny w czasie pokoju i w okresie wojny, w pracy, w domu,  na ulicy, w podróży, w dzień i w nocy, w młodości, wieku dojrzałym i na  starość, Marzeniem każdego jest życie w warunkach gwarantujących  spokojny rozwój w poczuciu, że w chwilach próby zawsze nadejdzie  skuteczna pomoc.
Bezpieczeństwo narodowe jest stanem i procesem, w którym  państwa uznają brak występowania groźby ataku militarnego, presji  politycznej czy nacisku gospodarczego, uniemożliwiających ich rozwój. To  stan, a głównie proces obejmujący różnorodne zabiegi w dziedzinie  stosunków międzynarodowych i wewnętrznych oraz działania ochronne i  obronne, mające na celu stworzenie bezpiecznych warunków bytu i rozwoju  państwa, w tym społeczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe (państwa) można traktować jako: naczelną (egzystencjalną) potrzebę państwa (i innych podmiotów życia  społecznego); cel działalności (funkcjonowania) państwa; stan, w którym brak jest jego zagrożeń podstawowych wartości  państwa i narodu; poczucie pewności państwa w środowisku międzynarodowym; stan, równowagi między zagrożeniami a potencjałem obronnym; zdolność narodu do ochrony jego wartości przed zagrożeniami; stan i proces społeczny, zmierzający do ciągłego samodoskonalenia  (ulepszania) środków i mechanizmów zapewniających  bezpieczeństwo. 
Bezpieczeństwo międzynarodowe oznacza stan zapewniający  państwom wolność od napaści militarnej, presji politycznej czy przymusu  gospodarczego, a tym samym stwarzający możliwości ich swobodnego  rozwoju. Stanowi, zatem wynik i sumę bezpieczeństwa każdego i  wszystkich państw - członków wspólnoty międzynarodowej. Nie może być  zapewnione bez pełnej współpracy międzynarodowej. Bezpieczeństwo międzynarodowe oznacza, że wszyscy członkowie  wspólnoty międzynarodowej, czują się bezpieczni oraz że w  międzynarodowym systemie politycznym istnieją takie stosunki i  mechanizmy, które umożliwiają zagwarantowanie i praktyczne zapewnienie  bezpieczeństwa wszystkim państwom, gdyż bezpieczeństwo  międzynarodowe jest zasadniczym warunkiem wstępnym istnienia i rozwoju  wspólnoty międzynarodowej. 
Obronność jest dziedziną bezpieczeństwa narodowego, stanowiącą sumę wszystkich cywilnych i wojskowych przedsięwzięć mających na celu  zapobieganie i przeciwstawienie się wszelkim potencjalnym zagrożeniom  bezpieczeństwa państwa, zarówno militarnym, jak i pozamilitarnym,  mogącym doprowadzić do kryzysu polityczno-militarnego. (Strategia  obronności RP - 2009) Obronność państwa jest dziedziną bezpieczeństwa obejmującą  wykorzystanie całego potencjału państwa (tak militarnego, jak i  niemilitarnego) do przeciwdziałania szczególnym rodzajom zagrożeń, jakimi  są zewnętrzne zagrożenia polityczno-militarne, w tym kryzysowe i wojenne.  Obrona narodowa - działalność mająca na celu odpowiednie  przygotowanie i wykorzystanie sił i środków będących  do dyspozycji  państwa dla przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zagrożeniom godzącym w  interes narodowy.
Start